Torrau a aberri su Servitziu linguisticu sardu

Dettagli della notizia

Torrau a aberri su Servìtziu linguìsticu sardu Si informat ca, grà tzias a unu finantziamentu arriciu de su Comunu cunforma a sa Lei regionali n. 6/2012, in Gonnonò at torrau a aberri su Servìtziu linguìsticu sardu. S’ufìtziu est contivigiau de is espertus de sa Sotziedadi Cooperativa “L’ALTRA CULTURA” de Aristanis. S’operadori de isportellu est a disponimentu de tzitadinus, istudiantis, insegnantis, assòtzius culturalis, turistas, etc., po cali si siat informatzioni, aprofundimentu, duda, curiosidadi chi pertocat a sa lìngua sarda e a s’impreu suu in is raportus cun s’Amministratzioni Pà¹blica, po consulèntzias bibliogrà ficas, sitogrà ficas e ortogrà ficas in contu de su sardu, po consulèntzias in sa carrera didà tica e in cussa giurìdicu-normativa. Su Servìtziu aberit su martis a mangianu, de is 8.00 a is 14.00, sa giòbia a mangianu e a merii, de is 8.00 a is 14.00 e de is 15.30 a is 18.30, sa cenà bura a mangianu de is 8.00 a is 14.00, me in sa sala de su Consillu comunali. Su Sìndigu Abogau Mauro Steri È di nuovo operativo il Servizio linguistico sardo Si informa che, grazie a un finanziamento ottenuto dal Comune ai sensi della Legge regionale n. 6/2012, a Gonnosnò è di nuovo operativo il Servizio linguistico sardo. L’ufficio è curato dagli esperti della Società  Cooperativa “L’ALTRA CULTURA” di Oristano. L’operatore di sportello è a disposizione di cittadini, studenti, insegnanti, associazioni culturali, turisti, etc., per qualsivoglia informazione, approfondimento, dubbio, curiosità  che riguardi la lingua sarda e il suo uso nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, per consulenze bibliografiche, sitografiche e ortografiche sul sardo, per consulenze sul versante didattico e in quello giuridico-normativo. Il Servizio è operativo il martedì mattina, dalle 8.00 alle 14.00, il giovedì mattina e pomeriggio, dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 18.30, il venerdì mattina, dalle 8.00 alle 14.00, presso l’aula del Consiglio comunale.

Data:

22 Settembre, 2016

Tempo di lettura:

2 minuti

Torrau a aberri su Servìtziu linguìsticu sardu

Si informat ca, grà tzias a unu finantziamentu arriciu de su Comunu cunforma a sa Lei regionali n. 6/2012, in Gonnonò at torrau a aberri su Servìtziu linguìsticu sardu. S’ufìtziu est contivigiau de is espertus de sa Sotziedadi Cooperativa “L’ALTRA CULTURA” de Aristanis.
S’operadori de isportellu est a disponimentu de tzitadinus, istudiantis, insegnantis, assòtzius culturalis, turistas, etc., po cali si siat informatzioni, aprofundimentu, duda, curiosidadi chi pertocat a sa lìngua sarda e a s’impreu suu in is raportus cun s’Amministratzioni Pà¹blica, po consulèntzias bibliogrà ficas, sitogrà ficas e ortogrà ficas in contu de su sardu, po consulèntzias in sa carrera didà tica e in cussa giurìdicu-normativa.
Su Servìtziu aberit su martis a mangianu, de is 8.00 a is 14.00, sa giòbia a mangianu e a merii, de is 8.00 a is 14.00 e de is 15.30 a is 18.30, sa cenà bura a mangianu de is 8.00 a is 14.00, me in sa sala de su Consillu comunali.
Su Sìndigu
Abogau Mauro Steri

È di nuovo operativo il Servizio linguistico sardo
Si informa che, grazie a un finanziamento ottenuto dal Comune ai sensi della Legge regionale n. 6/2012, a Gonnosnò è di nuovo operativo il Servizio linguistico sardo. L’ufficio è curato dagli esperti della Società  Cooperativa “L’ALTRA CULTURA” di Oristano.
L’operatore di sportello è a disposizione di cittadini, studenti, insegnanti, associazioni culturali, turisti, etc., per qualsivoglia informazione, approfondimento, dubbio, curiosità  che riguardi la lingua sarda e il suo uso nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, per consulenze bibliografiche, sitografiche e ortografiche sul sardo, per consulenze sul versante didattico e in quello giuridico-normativo.
Il Servizio è operativo il martedì mattina, dalle 8.00 alle 14.00, il giovedì mattina e pomeriggio, dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 18.30, il venerdì mattina, dalle 8.00 alle 14.00, presso l’aula del Consiglio comunale.

sardus

Ultimo aggiornamento:

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri