Sportellu linguìsticu

Gràtzias a unu finantziamentu statali/regionali de 26.864,40 èurus otentu po su progetu “Marmidda in lìngua sarda” (presentau in su 2019), in Gonnonò puru at torrau a aberri su servìtziu linguìsticu. Su sportellu, cuncordau a manus de pari cun is Comunus de Assou, Mòguru, Mragaxori, Siris e Useddus, bolit favoressi s’impreu de sa lìngua sarda in […]

Gràtzias a unu finantziamentu statali/regionali de 26.864,40 èurus otentu po su progetu “Marmidda in lìngua sarda” (presentau in su 2019), in Gonnonò puru at torrau a aberri su servìtziu linguìsticu. Su sportellu, cuncordau a manus de pari cun is Comunus de Assou, Mòguru, Mragaxori, Siris e Useddus, bolit favoressi s’impreu de sa lìngua sarda in dònnia logu (in famìllia, in scola, in s’amministratzioni pùblica, in is assòtzius, e aici sighendi), afortiendi finsas sa cumpetèntzia linguìstica e comunicadora de is fueddadoris e s’alfabetizatzioni insoru.

Is operadoris de sportellu funt a disponimentu de is amministradoris e de su personali dipendenti de is entis, de is tzitadinus, de is studiantis, de is maistus de scola, de is assòtzius culturalis, etc., po cali si siat informu, aprofundamentu, duda, curiosidadi chi pertocat sa lìngua sarda e s’impreu suu in is raportus cun s’Amministratzioni pùblica e in dònnia àteru logu, po consulèntzias bibliogràficas, sitogràficas, grammaticalis e ortogràficas in contu de su sardu, po consulèntzias in sa carrera didàtica e in cussa giurìdicu-normadora.

Su servìtziu – chi po immoi (finsas a disponimentus nous) s’at a spoddiai cun sa manera de su ‘traballu discansosu’, abarrendi firma sa possibilidadi de interbentu de is operadoris cun presèntzia fìsica, si serbit – at a abarrai abertu finsas a su 21 de martzu de su 2021. Si previdit s’abertura po 10 oras e 40 minutus a sa cida, in custas diis e cunforma a custus oràrius:

– su martis, de is 8.00 a is 14.00;

– sa cenàbura, de is 15.00 a is 19.40.

Me in is diis e in is oràrius inditaus asuba si podit circai su sportellu linguìsticu cun su telèfunu, tzerriendi su nùmeru 349/6025986, cun WApp in su pròpiu nùmeru e, infinis, cun sa posta eletrònica, mandendi unu messàgiu a s’indiritzu altracultura@tiscali.it. (a.i.g.)

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

17 Dicembre, 2020